DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

DERNEK NEDİR? 

Dernek, gerçek veya tüzel kişilerin, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip şahıs topluluklarıdır.

DERNEKLER KANUNU 

Dernekler Kanunu’nun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tabi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ 

Dernek Yönetmeliği’nin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir. Dernek Yönetmeliği; vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve dernek şube veya temsilciliklerin, federasyonlar ve konfederasyonların, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin kuruluşu, genel kurul toplantıları, uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

VAKIF NEDİR? 

Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar kanununa göre vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.

VAKIFLAR KANUNU 

Vakıflar Kanunu; Vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile Genel Müdürlüğün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Vakıflar Kanunu; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsamaktadır.

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ 

Vakıflar yönetmeliği; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi amacıyla, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

VAKIF AVUKATI NEDİR ? 

Vakıf avukatı, Dernekler ve Vakıflar hukuku alanında hizmet veren avukattır. S&S Hukuk Bürosu, vakıf avukatı ve dernek avukatı olarak aşağıdaki konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Dernek kuruluşu

Vakıf kuruluşu

Federasyon kuruluşu

Konfederasyon kuruluşu

Federasyon ve konfederasyonların denetlenmesi

Dernek ve vakıf faaliyetlerinin denetlenmesi

Dernek ve vakıf işletmelerinin hukuki denetimi

Dernek ve vakıf organlarının ve alınan kararların hukuki denetimi

Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi

Sözleşmelerin tanzim edilmesi ve denetlenmesi

Vakıf danışmanlığı

Dernek danışmanlığı

Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar

Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları

Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları

Dernek ve vakıfların, gayeleri yönünde açacakları davalar

Dernek ve vakıfların ticari davaları ile Dernekler ve Vakıflar hukuku kapsamındaki her türlü uyuşmazlık.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku kapsamındaki vakıf davaları, dernek davaları ve her türlü uyuşmazlıkta, vakıf avukatı ve dernek avukatı olarak hizmet veren S&S Hukuk Bürosu avukatları ile iletişime geçebilirsiniz. S&S Hukuk Bürosu, Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında Konya ili başta olmak üzere ülke geneline hizmet vermektedir.

Bu iletişim formu ile yapacağınız yazışma, en yüksek şifreleme (TLS) standartları kullanılarak iletilmekte olup, Avukatlık Kanunu gereğince “meslek sırrı” olarak korunur.

Adınız Soyadınız

E-posta Adresiniz

Telefon Numaranız

Sorunuz